Rekrutterendoarjja
Retningslinjer for tildeling av rekrutteringstilskudd for samisk idrett. Mål for tilskuddsordningen:
 
 
- Opprettholde og videreutvikle av særegne samiske idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede.
- Stimulere til arbeidet med å få flere deltakere til samisk idrett og være rettet mot  målgruppene barn (6-12 år), ungdom (13-19 år)
- Stimulere lagene til å drive planmessig organisert breddeaktivitet for målgruppene.
- Stimulere til mangfold i fysiske aktiviteter for målgruppene
- Bidra til økt omfang av idrett og fysisk aktivitet i befolkningen
- Få flere deltakere til samisk idrett

Rekrutteringsstøtten kan bl.a. søkes til:
- Regionale og lokale rekrutterings-/treningssamlinger
- Kompetanseheving i samisk idrett

Målgruppe:
- Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) i SVL-Ns medlemslag
- Funksjonshemmede
- Barn og ungdom i sørsamiske områder
- Den samiske befolkningen

Kriterier for måloppnåelse:

-Gjennomføre aktiviteter
- Prosjektbeskrivelse

Tildelingskriterier:

- Søknader behandles fortløpende av SVL-Ns styre
- Søknader må være innenfor SVL-Ns retningslinjer
- SVL-Ns søknadsskjema skal benyttes
- Det skal utarbeides beskrivelse av hvordan tilskuddet skal bidra til økt deltakelse innen samisk idrett.

Utbetalingsvilkår:
- Når tiltaket igangsettes utbetales 50 % av tilskuddet ved anmodning. Resterende utbetales ved når tiltaket er gjennomført, utgiftene dokumentert og rapport foreligger.
-Tilskuddet kreves tilbakebetalt dersom tiltaket ikke gjennomføres innen sluttdato.
- Revidert driftsregnskap godkjent av årsmøtet for foregående år.
- Årsmelding/årsmøteprotokoll fra foregående år.
Dersom tilskuddet er på kr. 100.000,- eller høyere skal regnskapet være revidert av statsautorisert revisor eller registrert revisor.
Jf. retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler til idrettsformål fra KKD, fastsatt 13.05.2008
26.04.2016
Webveahkki
Untitled Document