Investerendoarjja
Retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd

Vedtatt på styremøtet 19.11.2009
Revidert og vedtatt 24.09.2011

Mål for tilskuddsordningen
-Opprettholde, videreutvikle og legge til rette for utøvelse av særegne samiske idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede.
-Tilrettelegge for å få flere deltakere til samisk idrett.
- Stimulere til mangfold i fysiske aktiviteter bidra til økt omfang av samisk idrett og fysisk aktivitet i befolkningen.

Investeringstilskudd kan bl.a.søkes til:
- Lassoer
- Reinhorn
- Startbokser til reinkappkjøring
- Sikkerhetsnett/gjerde
- Delfinansiering av investeringer /utstyr til anlegg for samisk idrett

Målgruppe:
- Barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) i SVL-Ns medlemslag
- Funksjonshemmede
- Den samiske befolkningen

Tildelingskriterier: Søknader behandles fortløpende av SVL-Ns styre. Søknader må være innenfor SVL-Ns retningslinjer.  SVL-Ns søknadsskjema skal benyttes.  Det skal utarbeides beskrivelse av hvordan tilskuddet skal bidra til økt deltakelse innen samisk idrett.
Utbetalingsvilkår: Når tiltaket igangsettes utbetales 50 % av tilskuddet ved anmodning. Resterende utbetales når tiltaket er gjennomført, utgiftene dokumentert og rapport foreligger. Tilskuddet kreves tilbakebetalt dersom tiltaket ikke gjennomføres innen sluttdato.
Revidert driftsregnskap godkjent av årsmøtet for foregående år. årsmelding/årsmøteprotokoll fra foregående år.

Dersom tilskuddet er på kr. 100.000,- eller høyere skal regnskapet være revidert av statsautorisert revisor eller registrert revisor. Jf. retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som før tildelt spillemidler til idrettsformål fra KKD, fastsatt 13.05.2008

26.04.2016
Torill
Untitled Document