SVL-N NUORAIDSTIPEANDDA JUOLLUDANEAVTTUT

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SVL-Ns UNGDOMSSTIPEND

 1. Det tildeles hvert år ungdomsstipend til aktive idrettsutøvere på mellom 13 og 20 år. Utøveren må være tilknyttet SVL-Ns medlemslag.
 2. Det tildeles to stipender, ett til hvert kjønn. Stipendets størrelse er på kr. 10.000.
 3. Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til å videreutvikle den samiske idretten, ved at idrettsutøvere ønsker å drive sin idrett som gode ambassadører for den samiske idretten.
 4. Kandidaten skal vise gode holdninger og være et godt eksempel for andre utøvere, samt ha deltatt aktivt i aktiviteter i regi av SVL-N og dets medlemsslag.
 5. Søkeren skal begrunne hvordan stipendet skal brukes. Begrunnet søknad må sendes inn avsøkeren selv, medlemslag eller andre.
 6. En utøver kan bare motta ungdomsstipend en gang.
 7. SVL-Ns styre foretar utvelgelse av stipendmottaker etter innstilling fra kompetanse-, kultur-, og utviklingsutvalget.
 8. Ungdomsstipend tildeles årlig i forbindelse med årsmøtet.
 
Oppdatert 21.04.2018 

  
 1. Nuoraidstipeandda juhkkojuvvo jahkásaččat SVL-N miellahttoservviid aktiiva valaštalliide. Stipeandda sturrodat lea 10 000 ru. ja juhkkojuvvo nuoraide gaskal 13 ja 20 jagi
 2. Ulbmil stipeanddain lea movttidahttit ja ovdánahttit sámi valáštallama, dainnalágiin ahte valáštalli hálida joatkit iežas valáštallamiin ja leat buorre ambassadevran sámi valáštallamii.
 3. Kandidáhttas galget leat buori guottut ja galgá leat buorre ovdagovvan eará valátalliide. Son galgá maiddái leat aktiivalaččat oassálastán SVL-N ja SVL-N miellahttoservviid gilvvuin.
 4. Ohcamis galgá čielgasit vuođuštit mo stipeandda jurddašit geavahit. Vuođuštuvvon ohcan galget ohcci ieš, SVL-N miellahttosearvvit dahje earát sáddet.
 5. SVL-N nuoraidstipeandda sáhttá dušše áidna oktii oažžut.
 6. SVL-N stivrra, vállje gii galgá stipeandda oažžut, gealbo-,kultuvra- ja ovdánahttinlávdegotti evttohusa vuođul.
 7. SVL-N nuoraidstipeanda geigejuvvo jahkásaččat.
08.02.2017
Webveahkki
Untitled Document