SVL-N NUORAIDSTIPEANDDA JUOLLUDANEAVTTUT

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SVL-Ns UNGDOMSSTIPEND

 1. Det tildeles hvert år ungdomsstipend til aktive idrettsutøvere på mellom 13 og 20 år. Utøveren må være tilknyttet SVL-Ns medlemslag.
 2. Det tildeles to stipender, ett til hvert kjønn. Stipendets størrelse er på kr. 10.000.
 3. Stipendet skal ha som formål å motivere og stimulere til å videreutvikle den samiske idretten, ved at idrettsutøvere ønsker å drive sin idrett som gode ambassadører for den samiske idretten.
 4. Kandidaten skal vise gode holdninger og være et godt eksempel for andre utøvere, samt ha deltatt aktivt i aktiviteter i regi av SVL-N og dets medlemsslag.
 5. Søkeren skal begrunne hvordan stipendet skal brukes. Begrunnet søknad må sendes inn avsøkeren selv, medlemslag eller andre.
 6. En utøver kan bare motta ungdomsstipend en gang.
 7. SVL-Ns styre foretar utvelgelse av stipendmottaker etter innstilling fra kompetanse-, kultur-, og utviklingsutvalget.
 8. Ungdomsstipend tildeles årlig i forbindelse med årsmøtet.
 
Oppdatert 21.04.2018 

  
 1. Nuoraidstipeandda juhkkojuvvo jahk�saččat SVL-N miellahttoservviid aktiiva val�talliide. Stipeandda sturrodat lea 10 000 ru. ja juhkkojuvvo nuoraide gaskal 13 ja 20 jagi

 1. Ulbmil stipeanddain lea movttidahttit ja ovd�nahttit s�mi val�tallama, dainnal�giin ahte val�talli h�lida joatkit ie�as val�tallamiin ja leat buorre ambassadevran s�mi val�tallamii.

 2. Kandid�httas galget leat buori guottut ja galg� leat buorre ovdagovvan ear� val�talliide. Son galg� maidd�i leat aktiivalaččat oass�last�n SVL-N ja SVL-N miellahttoservviid gilvvuin.

 3. Ohcamis galg� čielgasit vuođu�tit mo stipeandda jurdda�it geavahit. Vuođu�tuvvon ohcan galget ohcci ie�, SVL-N miellahttosearvvit dahje ear�t s�ddet.

 4. SVL-N nuoraidstipeandda s�htt� du��e �idna oktii oa��ut.

 5. SVL-N stivrra, v�llje gii galg� stipeandda oa��ut, gealbo-,kultuvra- ja ovd�nahttinl�vdegotti evttohusa vuođul.

 6. SVL-N nuoraidstipeanda geigejuvvo jahk�saččat.
08.02.2017
Emil Dragvik Bakken
Untitled Document