Vedtekter for Samenes Idrettsforbund-Norge

§ 1 Navn og organisatorisk tilknytning

Forbundets navn er er Sámiid Valá?tallanlihttu-Norga / Samenes Idrettsforbund ?Norge, med forkortelsen SVL-N. SVL-N er tilknyttet Samenes Idrettsforbund (SVL).

§ 2 Formål

SVL-N vil fremme samisk idrett gjennom samiske tradisjoner, kulturelt samkvem og godt kameratskap.

§ 3 Språk

SVL-Ns hovedspråk er samisk. Med samisk menes nord-, lule- og sørsamisk. SVL-Ns tillitsvalgte og sekretariat skal i størst mulig grad bruke samisk språk både skriftlig og muntlig. Utsendt skriftlig materiale bør foreligge på samisk og norsk. Medlemslagene bestemmer selv hvilket språk det vil benytte i sin korrespondanse med SVL-N. Medlemslagene har krav på at henvendelser blir besvart på det språk som de blir skrevet på.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i SVL-N skjer via medlemslag. Nye lag søker skriftlig om medlemskap i SVL-N og får fulle rettigheter når styret vedtar søknaden og medlemskontingenten er betalt. Søknadsskjema finnes i administrasjonen.

Medlemslagenes vedtekter må ikke stride imot SVL-Ns formålsparagraf og vedtekter.

Det føres et sentralt medlemsregister, hvor medlemmenes fødselsår registreres. Medlemslagene skal kvalitetssikre opplysningene i medlemsregisteret innen15.januar påfølgende år.

§ 5 Kontingent

SVL-Ns medlemslag betaler årlig lagkontingent og grenkontingent. Lagkontingent og grenkontigent fastsettes av idrettsting i SVL-N og betales årlig innen 01.november.

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første årskontigent er innbetalt.

§ 13 Utmelding - eksklusjon

Medlemslag kan melde seg ut av SVL-N. Utmelding skjer skriftlig og gjøres gjeldende 6 måneder etter mottatt skriv.

Medlemslag som motarbeider SVL-Ns formål, virksomhet eller vedtekter, kan fratas medlemskapet. Idrettstinget fatter et slikt vedtak med minst 2/3 flertall. Vedkommende medlemslag skal gis adgang til å uttale seg til idrettstinget før slik beslutning tas.

§ 6 Opptak av nye idrettsgrener

Opptak av nye grener følger SVLs bestemmer. Det er idrettstinget som har vedtaksmyndighet i forhold til opptak av nye idrettsgrener så fremt det er i samsvar med idrettsgrener som er tatt opp av SVL.

§ 7 Idrettsting

Idrettstinget er SVL-Ns høyeste organ og avholdes annenhvert år innen utgangen av mai.

Skriftlig innkalling sendes alle medlemslag minst en måned før tinget. Sakspapirer og regnskap med revisjonsberetning sendes lagene senest 14 dager før tinget.

SVL-Ns medlemslag sender delegater til idrettstinget etter antall kontingentbetalende medlemmer ved siste årskifte (31.12.), slik:

 • inntil 50 medlemmer gir 1 delegat til idrettstinget
 • hver påbegynte 50 medlemmer gir ytterligere 1 delegat
 • maks antall delegater pr. medlemslag er 4 delegater

SVL-N?s styret, fagutvalgene og valgkomiteen plikter å møte på idrettstinget. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, såfremt de ikke også er delegater.

Idrettstingets dagsorden:

 1. Åpning
 2. Fullmaktsgranskining og godkjenning av fullmakter
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av sakslista
 5. Tillitsspørsmål til styrets administrasjon av distriktsforbundet i perioden
 6. Valg av møteledere, referenter og 2 av delegatene til å underskrive protokollen
 7. Behandling av årsberetning fra styret og utvalgene
 8. Behandling av regnskap og revisjonsberetning
 9. Behandling av budsjett og handlingsprogram
 10. Innkomne saker
 11. Valg
 12. Sluttord

§ 8 Ekstraordinært idrettsting

Ekstraordinært idrettsting skal avholdes dersom styret eller minst halvparten av medlemslagene gjennom idrettstingsvedtak med minst 2/3 flertall krever det. Ekstraordinært idrettsting behandler kun saken som ligger til grunn for innkallingen.

§ 9 Fagseminar

Mellom hvert idrettsting holdes det fagseminar (eller mellomting).

§ 10 Styret

I tiden mellom idrettstingene, er styret SVL-Ns høyeste organ. Styret består av

leder, nestleder og 3 utvalgsledere.

Styret skal:

 • lede SVL-Ns virksomhet mellom idrettstingene i tråd med virksomhetsplanen
 • vedtak og budsjett
 • representere og uttale seg på vegne av SVL-N
 • organisere SVL-Ns nødvendige drift

§ 11 Styremøter

Det holdes møter ved behov og minimum 4-5 styremøter i året. Styreleder innkaller til styremøte og leder møtene. Det skal også innkalles til styremøte når minst halvparten av styremedlemmene krever det. Møteinnkalling sendes senest 14 dager før møtet. Saksliste med innstillinger sendes minimum 1 uke før møtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemene er tilstede. Når lederen ikke kan møte, leder nestleder møtene.

§ 12 Arbeidsutvalg

I tiden mellom styremøtene utgjør leder, nestleder og administrasjons direktør et arbeidsutvalg som på vegne av styret leder forbundet mellom styremøtene.

§ 13 Ski- og sommerutvalg

Skiutvalget i SVL-N består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer som alle velges av idrettstinget. Lederen er medlem i styret. Når leder ikke kan møte til styremøte, skal en av de andre i utvalget møte. Skiutvalget er beslutningsdyktig når minst 2 av medlemmene er tilstedet.

§ 14 Reinkappkjøringsutvalget

Reinkappkjøringsutvalget i SVL-N består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer som alle velges av idrettstinget. Lederen er medlem i styret. Når leder ikke kan møte til styremøte, skal en av de andre i utvalget møte. Reinkappkjøringsutvalget er beslutningsdyktig når minst 2 av medlemmene er tilstedet.

§ 15 Kompetanse-, utvikling- og kulturutvalget

Kompetanse-, utvikling- og kulturutvalget i SVL-N består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer, som alle velges av idrettstinget. Lederen er medlem i styret. Når leder ikke kan møte til styremøte, skal en av de andre i utvalget møte. Kompetanse-, utvikling- og kulturutvalget er beslutningsdyktig når minst 2 av medlemmene er tilstedet.

§ 16 Anleggsutvalg

Utvalget skal velges av idrettstinget som består av 3 medlemmer. Utvalget skal bistå med råd og veiledning ved planlegging og bygging av samiske idrettsanlegg.

§ 17 Andre utvalg

SVL-Ns styre kan nedsette andre utvalg. Mandatet fastsettes av styret og/eller av Idrettstinget.

§ 18 Utvalgsmøter

Utvalgene gjennomfører møter ved behov. Ved møter der det skal fattes vedtak skal det gå ut skriftlig innkalling med sakspapirer senest 1 uke før. Saker som har større økonomisk betydning eller som overskrider utvalgets budsjettrammer, sendes styret til behandling. Utvalgene utarbeider forslag til vedtak.

§ 19 Valgkomite

Valgkomiteen velges av idrettstinget og består av 3 medlemmer: Leder og 2 medlemmer. Leder innkaller til møte.

Valgkomiteens oppgave er å:

 • Finne personer som ønsker og vil påta seg verv i SVL-N
 • Sørge for å ha oversikt over hvem som er på valg
 • Ha oversikt over hvilke oppgaver/funksjoner hver enkelt tillitsvalgt har
 • Foreslå forespurte personer til styret og utvalgene, samt varamedlemmene
 • Valgkomiteen legger fram for idrettstinget komiteens forslag til ulike styreverv
 • Følge fortløpende hvordan styret håndterer styrets oppgaver
 • Valgkomiteens vedtak skal protokollføres
 • Protokollen skal overlates til styret

§ 20 Lik representasjon

I SVL-N?s styre og utvalg skal det bestrebes etter lik representasjon mellom kjønnene. Det skal som hovedregel velges eller utpekes personer slik at minst 40 % av hvert kjønn er representert i alle SVL-Ns organer.

§ 21 Votering

Dersom annet ikke er bestemt i vedtektene, gjelder følgende voteringsregler i vedtektsfestede organer. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes; mer enn halvparten av de avgitte stemmene. I valg skal absolutt flertall nyttes. Med absolutt flertall menes; mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmeberettigede. Avstemminger foregår ved visning av stemmetegn. Dersom en ønsker skriftlig avstemming under valg, skal dette gjennomføres.

Dersom det er flere enn to kandidater til et verv og ingen av disse oppnår absolutt flertall, deltar de to kandidatene med flest stemmer i en ny valgomgang. Ekstraordinær valgomgang skal gjøres skriftlig og avgjøres med alminnelig flertall. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget med loddtrekning.

§ 22 Møteprotokoller

Det skal føres protokoller fra styremøter, AU-møter og utvalgsmøter. Utskrift av møteprotokollen skal sendes administrasjonen som sender det videre til samtlige styre- og utvalgsmedlemmer.

§ 23 Vedtektsendringer

SVL-N?s vedtekter kan bare endres på ordinært idrettsting etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringsforslag må sendes SVL-N?s styre senest 1- en måned før idrettstinget og sendes medlemslagene senest 21 dager før idrettsting. Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter idrettstingt.

§ 24 Oppløsning

Vedtak om å oppløse SVL-N krever 3/4 flertall på 2 følgende ordinære idrettstinget. Ved oppløsning skal SVL-N?s eiendeler tildels SVL. SVL-N?s arkiv skal ved en eventuell oppløsning tilfalle SVL.

09.11.2010
Webveahkki
Untitled Document